top of page

Vedtektene baserer seg på ”Normalvedtektene” fra UF Norge, sist revidert på Landsmøte 4. mai 2006, og er vedtatt på årsmøte i UF Gjøvik & Toten 3. mars 2009. Revidert på ekstraordinært årsmøte i UF Gjøvik & Toten 31. oktober 2017.

 

§1 Utrykningspersonellets Fellesutvalg i Gjøvik & Toten ønsker å fremme samarbeid og forståelse mellom politi- og lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten.

 

§2 Dette gjøres gjennom samarbeid i form av møter, foredrag og prosjektarbeid.

 

§3.1 MEDLEMSKAP Fellesutvalget er et tverrfaglig utvalg hvor det enkelte utrykningspersonellet kan utvikle og tilføres kunnskaper. Alle som jobber innenfor de respektive etatene er berettiget medlemskap.

 

§3.2 MØTERETT

På møtene har alle arbeidstakere, ledere og medarbeidere innen de profesjonelle utrykningsetater møterett. Pensjonerte arbeidstakere fra de tre etatene skal på like vilkår kunne delta på møter og kunne velges inn i styret.

 

§3.3 KONTINGENT

Det kreves ingen kontingent for medlemskap i utvalget.  Det er kun Landsmøtet som kan bestemme om kontingent skal kunne kreves, og fastsette størrelsen av denne.         

 

§4 Fellesutvalget er ingen fagforening, leder- eller arbeidsgivergruppe, men et utvalg for tverrfaglig personellutvikling innenfor utrykningstjenesten i Gjøvik & Toten.

 

§5 Utvalget ledes av et styre som er representert for de ulike etatene i Gjøvik & Toten.

 

§6 Styret velges på årsmøtet som holdes innen utgangen av februar. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og inntil fem styremedlemmer - herav minimum to. Valg foretas slik at leder og kasserer velges for en to års periode. Nestleder og sekretær velges neste år for en to års periode. Ordinære styremedlemmer velges for ett år. Det velges inntil fire vararepresentanter til styret.

 

§7 Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør et arbeidsutvalg mellom styremøter.

 

§8 Valgkomiteen velges på årsmøtet, og skal bestå av en representant fra hver etat. Til sammen tre personer.

 

§9 Økonomiske midler søkes tilført fra offentlig og private som ut fra samfunnsgagnlige tiltak har interesse for at dette arbeidet drives i Gjøvik & Toten. Enkelte møter og tiltak kan legges opp som økonomisk innbringende for fellesutvalgets videre drift.
Det innkreves ikke kontingent for medlemskapet.

 

§10 Årsmøte velger revisorer, og vedtar også arbeidsinstruks og retningslinjer for revisjon og revisorers arbeide.

§11 Dersom fellesutvalget skal oppløses, må dette vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall. Økonomiske midler som måtte være på fellesutvalgets konto, sperres de neste to år, for så å gis til et på forhånd bestemt formål innen utrykningstjenesten i Gjøvik & Toten.

Vedtekter for UF Gjøvik & Toten 

bottom of page